1
Bạn cần hỗ trợ?

chất hóa dẻo

  • Sikament® V4

    Sikament® V4: Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết và giảm nước cao cấp cho bê tông. Công dụng Sikament® V4 Chất siêu hoá dẻo được dùng cho bê tông chảy Đặc Điểm Sikament® V4 Sikament® […]